VOORWAARDEN FYSIEK fitness

Aanvullend op alg. leveringsvoorwaarden Fit!vak

 Abonnementen:

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het abonnementsgeld wordt middels automatisch incasso voldaan
 3. Het abonnement wordt stilzwijgend per maand verlengt. Opzegging dient een maand van te voren te worden gedaan middels het getekende (tijdelijk) opzegformulier. Te vinden op onze site.
 4. Het abonnementsgeld dient ook te worden betaald indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de faciliteiten.
 5. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag FYSIEK €10 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 6. Na uitblijven van betaling na twee aanmaningen zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Deze kosten zullen op de abonnementhouder verhaald worden.
 7. Wijzigingen en (tijdelijke) opzeggingen dienen 1 maand van te voren te worden gedaan. Dit kan door het formulier op onze site ondertekend in te leveren.
 8. FYSIEK is bevoegd om elk jaar de prijzen aan te passen met maximaal 5%. Abonnees worden hier minimaal 2 weken op voorhand van op de hoogte gebracht. Indien niet akkoord dan kan de abonnee binnen 4 weken zijn abonnement stopzetten.
 9. FYSIEK is bevoegd de openingstijden en lestijden tijdelijk dan al niet blijvend aan te passen. Gedurende zomerperiode is 2B-FIT bevoegd de openingstijden en rooster aan te passen, net als op zon- en feestdagen.
 10. Iedere gebruik van de faciliteiten en voorzieningen zijn voor eigen risico van de gebruiker. FYSIEK is niet verantwoordelijk voor letsel, verlies van spullen of diefstal.
 11. FYSIEK is gerechtigd het abonnement eenzijdig, voortijdig te beëindigen in geval dat een abonnee zich zodanig misdraagt dat voor 2B-FIT in redelijkheid voortzetten van het abonnement niet kan worden gevergd. Uiteraard is dit zonder restitutie van het abonnementsgeld.
 12. Door een abonnement af te sluiten gaat u akkoord met het opslaan en beheren van uw gegevens volgens de AVG.

* Tijdelijke opzeggingen dienen 1 maand van te voren worden ingediend via ondertekend opzegformulier en hebben een maximale duur van 2 maanden bij een 12 maanden en 6 abonnementen abonnement. Na opgegeven periode wordt uw abonnement terug geactiveerd.

* Voor langere periode afmelden door blessures, zwangerschap of ziekte. Bij deze vragen we (behalve bij zwangerschap) een doktersverklaring bij te voegen om het abonnement voor langere periode stop te zetten. Evaluatie elke 6 weken om stopzetten te verlengen.

Huisregels FYSIEK

 1. Leden vanaf 12 jaar dienen zich voor elke training te registreren middels een clubkaart
 2. Adres- en bankrekening wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven
 3. Medische klachten dient u altijd te melden voor uw en onze veiligheid. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.
 4. Het is verplicht correcte kleding te dragen. Bedekkend, netjes en fris.
 5. Het is verplicht schoon en juist schoeisel te dragen in alle trainingsruimtes.
 6. Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen.
 7. Cardio toestellen dienen na gebruik schoongemaakt te worden.
 8. Het is niet toegestaan meerdere apparaten bezet te houden.
 9. Het is verplicht om na gebruik van losse onderdelen deze terug op hun plek te leggen.
 10. Iedere gebruik van de faciliteiten en voorzieningen zijn voor eigen risico van de gebruiker. FYSIEK is niet verantwoordelijk voor letsel, verlies van spullen of diefstal.
 11. Het is verboden zonder toestemming beeldmateriaal te maken of te verspreiden. Bij overtreding zal er aangifte bij de politie worden gedaan.
 12. Het gebruik of bij hebben van de volgende middelen is verboden: Stimulerende middelen-drugs en alcohol.
 13. FYSIEK accepteert onder geen enkele omstandigheid agressief gedrag lichamelijk of verbaal.
 14. De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 15. Deelname aan trainingen is op eigen verantwoordelijkheid.
 16. Het in strijd handelen met een van bovenstaande regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben. Uiteraard zonder restitutie van het abonnementsgeld.