Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een
vereniging.
Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.


Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de
noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.


Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol. Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd
13 t/m 18 jaar Vereniging 2 Sport en Gemeenten Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen


Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
naar huis.

Voor gemeenten
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• informeer alle sportaanbieders in uw gemeente over de versoepelde maatregelen, voor zover
dit nog niet is gebeurd. Dit betekent het aanschrijven van de buitensportaanbieders, maar
ook de binnensport- en ondernemende sportaanbieders en andere organisaties die begeleide
sportactiviteiten aanbieden;
• inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn;
• stel een team met vaste contactpersonen van sportaanbieders samen waarmee u snel kunt
communiceren;
• spreek met sportaanbieders af dat zij melden wanneer ze hun locatie(s) open gaan stellen voor
activiteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen;
• maak samen met binnensportaanbieders afspraken over de mogelijkheden voor georganiseerde
sportactiviteiten/trainingen in de buitenlucht, en op welke (sport)locaties sportactiviteiten zijn
toegestaan;
• bespreek met uw buurtsportcoaches welke rol en mogelijkheden zij zien om georganiseerde
sportactiviteiten voor jeugd- en jongeren in de buitenlucht te organiseren. Ook gericht op niet-leden,
zodat ook zij kunnen sporten;
• bespreek met sportaanbieders of er mogelijkheden zijn om sportactiviteiten aan te bieden voor
niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen. Buurtsportcoaches kunnen
hierbij ondersteuning bieden;
• maak afspraken met sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op
sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de
noodverordening ligt natuurlijk in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat
dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van
maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.
Betrek hierbij ook eventuele andere organisaties die al actief zijn in de wijken;
• maak afspraken tussen het lokaal gezag en de contactpersonen van sportaanbieders op de locatie
hoe wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van maatregelen. Spreek ook goed af welke
sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot
zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
• stem samen met de sportaanbieder één contactpersoon af voor het gebruik van de sportlocatie. Het
uitgangspunt hierbij is dat de groepen niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van groepen
op de locatie. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met variabele timeslots, waarbij groepen op
verschillende tijden wisselen. Zorg daarbij ook voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer
van kinderen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen;

• maak afspraken met sportaanbieders en buurtsportcoaches of en in hoeverre voor een geleidelijke
invoering van het gefaseerd openstellen van locaties wordt gekozen;
• maak financiële afspraken of tref regelingen voor:
a. de aanschaf van materialen voor extra hygiëne (b.v. desinfectant);
b. de productie van affiches, routing, bewegwijzering, e.d.;
c. de eventuele inzet van verkeersregelaars en andere logistieke maatregelen;
• houd handenwasgelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon;
• zorg voor bereikbaarheid van EHBO-faciliteiten/AED;
• denk samen met sportaanbieders na over de mogelijkheden van het werken met speelschema’s/
rooster, zodat de organisatie van de trainingen goed kan verlopen.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is
toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
• bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de
beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de
regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
• stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de
locatie en voor de gemeente;
• zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en
grendel zitten;
• stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met
hesje);
• neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
sportaanbod kunnen uitvoeren;
• communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen
communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
• instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op
ongewenst gedrag;
• zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
• stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
• hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
• zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;

• zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
• houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de
sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
• zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
• stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen
waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt;
• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• was of desinfecteer je handen na iedere training;
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;


• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.


Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bijlage
Aanbevelingen en suggesties
Corona-coördinator
De rol van de Corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan?
Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die je daartoe geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit de wijk, een buurtsportcoach, een
jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je wilt de mensen
niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en niet kan.

Begeleider van het aanbod
Je zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het protocol. De klassieke trainer of instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier breder. Er zijn vast talloze mensen
die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen.
• Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 als uitvoerder. Wellicht kan je hen na een half uurtje scholing wel voor een (kleine)groep zetten.
• Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport. Ook zullen de bonden zelf hun achterban met oefenstof inspireren.
Overige punten en aandachtsgebieden
Wat is de rol van de buurtsportcoach?
• De buursportcoach heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de openbare ruimte. Zet hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor kinderen onder 12 jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een vereniging als
niet-leden.
• De buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de
buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken


in de openbare ruimte.
• Schakel met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te stemmen en te zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De buurtsportcoach is de aangewezen persoon voor deze coördinerende rol
Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten?
• Het welzijnswerk zoals de sociale wijkteams is een belangrijke schakel in de activatie van jongeren tussen de 13 en 18 jaar, met name als het gaat om sport in de openbare ruimte. Jongerenwerkers inzetten in de begeleiding van sport- en beweegactiviteiten verhoogt de kans dat de protocollen
worden nageleefd.

Sport en Gemeenten
• Zorg dat de jongerenwerker in contact staat met de buurtsportcoach, zodat hij of zij ook op de
hoogte is van activiteiten voor niet-leden op sportaccommodaties en waar nodig kan doorverwijzen om zodoende ook spreiding van de doelgroep te verzorgen.
• Het welzijn kan ook een positieve rol spelen in de begeleiding/preventie van oneigenlijk gebruik van de sportaccommodaties als daar sprake van is (bv jongeren die zonder toestemming voetballen en geen afstand houden).
• Overweeg in de openbare ruimte een vrijwilliger (buurtouder/RKF scholarshipper) aan te stellen als coronaverantwoordelijke die het protocol en de jongeren kent en een oogje in het zeil houdt als er
geen begeleide activiteiten zijn.
NOCNSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOCNSF (sportsupport@nocnsf.nl)